Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong \(y = – 2{x^2} + 3x + 6\) và đường thẳng \(y=x+2\)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong \(y = – 2{x^2} + 3x + 6\) và đường thẳng \(y=x+2\)

A. 9

B. 6

C. 8

D. 7

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng