Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = {x^2} – x,\,\,x – y + 3 = 0\)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = {x^2} – x,\,\,x – y + 3 = 0\)

A. \(\frac{{40}}{3}\)

B. \(\frac{{14}}{3}\)

C. \(\frac{{32}}{3}\)

D. \(\frac{{20}}{3}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng