Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \({x^2} – y = 0,\,{x^3} – y = 0\)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \({x^2} – y = 0,\,{x^3} – y = 0\)

A. \(\frac{1}{{12}}\)

B. \(\frac{1}{{3}}\)

C. \(\frac{1}{{4}}\)

D. \(\frac{7}{{12}}\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng