Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = \frac{4}{x},y = 0,x = 3,x = 6\)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = \frac{4}{x},y = 0,x = 3,x = 6\)

A. ln 2

B. 4 ln 4

C. 7 ln 2

D. 4 ln 2

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng