Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \({y^3} – x = 0,\,y = 1,\,x = 8\)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \({y^3} – x = 0,\,y = 1,\,x = 8\)

A. \(\frac{{21}}{4}\)

B. \(\frac{{17}}{4}\)

C. \(\frac{{1}}{4}\)

D. \(\frac{{81}}{4}\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng