Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = \sin 2x + 2x,\,\,y = 2x,\,0 \le x \le \frac{\pi }{2}\)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = \sin 2x + 2x,\,\,y = 2x,\,0 \le x \le \frac{\pi }{2}\)

A. 2

B. 1

C. \(\frac{1}{2}\)

D. \(\frac{3}{2}\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng