Tính vận tốc gió tại độ cao 35m biết vận tốc gió ở độ cao 10m là 2,3m/s. Cho độ gồ ghề bằng 0,1; n = 0,11:

Tính vận tốc gió tại độ cao 35m biết vận tốc gió ở độ cao 10m là 2,3m/s. Cho độ gồ ghề bằng 0,1; n = 0,11:

A. 2,35 m/s

B. 2,50 m/s 

C. 2,64 m/s 

D. 2,72 m/s

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng