Tạo Font trong Word luôn mặc định là “.VnTime” khi soạn thảo văn bản?

Tạo Font trong Word luôn mặc định là “.VnTime” khi soạn thảo văn bản?

A. Trên thanh Formatting chọn Font là “.VnTime”

B. Vào Format/Font, chọn Font là “.VnTime”, chọn Default

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng