Tạo giống bằng phương pháp nhân bản vô tính đã tạo ra:

Tạo giống bằng phương pháp nhân bản vô tính đã tạo ra:

A. nhiều con vật có tổ hợp gen mới

B. quần thể mới có ưu thế lai cao.

C. nhiều con vật cùng kiểu gen với cơ thể gốc

D. giống đồng hợp về tất các gen

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng