Tạo giống bằng phương pháp nuôi cấy tế bào đã tạo ra:

Tạo giống bằng phương pháp nuôi cấy tế bào đã tạo ra:

A. nhiều cá thể có tổ hợp gen mới

B. quần thể mới có ưu thế lai cao

C. nhiều cá thể cùng kiểu gen với cơ thể gốc

D. giống đồng hợp về tất các gen

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng