Tảo thuộc giới?

Tảo thuộc giới?

A. Nấm.

B. Khởi sinh.

C. Nguyên sinh

D. Thực vật

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng