Tế bào bạch cầu, tế bào tuyến tuy,… thuộc lưới nội chất nào?

 Tế bào bạch cầu, tế bào tuyến tuy,… thuộc lưới nội chất nào?

A. Lưới nội chất hạt.

B. Lưới nội chất không hạt. 

C. Chỉ là tế bào bình thường.

D. Cả A và B

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng