Tế bào bị mất nước trong môi trường nào?

Tế bào bị mất nước trong môi trường nào?

A. Ưu trương

B. Nhược trương

C. Đẳng trương

D. Nước tinh khiết

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng