Tế bào chất của vi khuẩn?

Tế bào chất của vi khuẩn?

A. Được nâng đỡ bởi khung xương tế bào 

B. Được nâng đỡ bởi các vi ống 

C. Được nâng đỡ bởi keratin 

D. Không có hệ nâng đỡ bên trong

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng