Tế bào chất được cấu trúc bởi?

Tế bào chất được cấu trúc bởi?

A. Dịch bào và khung protein tế bào 

B. Dịch bào và khung xương tế bào 

C. Dịch bào, vi sợi và vi ống 

D. Dịch bào, sợi trung gian và vi ống

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng