Tế bào chất là gì?

Tế bào chất là gì?

A. Không được bao bọc bởi lớp màng, chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng.

B. Là vùng nằm giữa nhân và màng sinh chất.

C. Là vùng nằm phía ngoài cùng của tế bào gồm có các hạt dự trữ, bào tương và Ribôxôm.

D. Là vùng nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân, gồm 2 thành phần chính là bào tương và Ribôxôm.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng