Tế bào có thể đưa các đối tượng có kích thước lớn vào bên trong tế bào bằng?

Tế bào có thể đưa các đối tượng có kích thước lớn vào bên trong tế bào bằng?

A. Vận chuyển chủ động

B. Vận chuyển thụ động. 

C. Nhập bào

D. Xuất bào.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng