Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách:

Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách:

A. điều chỉnh độ pH của tế bào.

B. điều chỉnh hoạt tính của các enzim.

C. điều chỉnh nồng độ cơ chất

D. điều chỉnh nồng độ enzim.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng