Tế bào được cấu tạo bởi các thành phần chính là?

Tế bào được cấu tạo bởi các thành phần chính là?

A. Màng tế bào, tế bào chất và nhân, các bào quan 

B. Màng tế bào và chất nguyên sinh 

C. Màng tế bào và các bào quan 

D. Màng tế bào, các bào quan và chất nguyên sinh, nhân

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng