Tế bào hút nước trong môi trường nào?

Tế bào hút nước trong môi trường nào?

A. Ưu trương

B. Nhược trương

C. Đẳng trương

D. Nước tinh khiết 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng