Tế bào nào có không bào lớn?

Tế bào nào có không bào lớn?

A. Động vật

B. Nấm

C. Thực vật

D. Thực vật và nấm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng