Tế bào sơ hạch không có thành phần nào sau đây? 

Tế bào sơ hạch không có thành phần nào sau đây? 

A. ADN

B. Màng tế bào 

C. Vách tế bào

D. Mạng nội chất 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng