Tế bào sơ hạch là tế bào?

Tế bào sơ hạch là tế bào?

A. Không có nhân nhưng có các bào quan có màng 

B. Không có màng nhân nhưng có các bào quan có màng 

C. Có màng nhân nhưng có các bào quan không màng 

D. Không có màng nhân và có các bào quan không màng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng