Tế bào sơ hạch là tế bào:

Tế bào sơ hạch là tế bào:

A. Không có nhân nhưng có các bào quan co màng

B. Không có màng nhân nhưng có các bào quan có màng.

C. Có màng nhân và có các bào quan có màng. 

D. Không có màng nhân và không có các bào quan có màng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng