Tế bào thực vật đƣợc bao quanh bởi: ……, ……, …… và trong cùng là ……

Tế bào thực vật đƣợc bao quanh bởi: ……, ……, …… và trong cùng là ……

A. Lớp chung / màng sinh chất / lớp sơ cấp / lớp thứ cấp 

B. Lớp chung / lớp sơ cấp / lớp thứ cấp / màng sinh chất 

C. Lớp sơ cấp / lớp thứ cấp / lớp chung / màng sinh chất 

D. Màng sinh chất / lớp chung / lớp sơ cấp / lớp thứ cấp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng