Tế bào thực vật không có trung tử nhƣng vẫn tạo thành thoi vô sắc để các nhiễm sắc thể phân li về các cực của tế bào là nhờ?

Tế bào thực vật không có trung tử nhƣng vẫn tạo thành thoi vô sắc để các nhiễm sắc thể phân li về các cực của tế bào là nhờ?

A. Các vi ống

B. Ti thể

C. Lạp thể 

D. Mạch dẫn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng