Tế bào ung thư có thể phân chia liên tục nhờ Telomerase. Đây là một loại:

Tế bào ung thư có thể phân chia liên tục nhờ Telomerase. Đây là một loại:

A. ADN polymerase phụ thuộc ADN

B. ADN polymerase phụ thuộc ARN

C. ARN polymerase phụ thuộc ADN 

D. ARN polymerase phụ thuộc ARN

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng