Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gì?

Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gì?

A. Giúp tế bào di chuyển nhanh, sinh sản nhanh.

B. Giúp quá trình trao đổi chất với môi trường một cách nhanh nhất.

C. Giúp tế báo di chuyển nhanh, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh

D. Giúp tế bào trao đổi chất với môi trường một cách nhanh chóng làm cho tế bào sinh trưởng và sinh sản nhanh hơn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng