Thị trường tiềm ẩn là tập hợp những người tiêu dùng:

Thị trường tiềm ẩn là tập hợp những người tiêu dùng:

A. Tự công nhận có đủ mức độ quan tâm đến một mặt hàng nhất định của thị trường

B. Có đủ khả năng thanh toán

C. Có khả năng tiếp cận sản phẩm

D. Cả A, B và C

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng