Thể đa bội khẳm 3n/2n được giải thích do cơ chế:

Thể đa bội khẳm 3n/2n được giải thích do cơ chế:

A. Giao tử 2n x giao tử n, hợp tử 2n phân chia 3 hướng thành 3n/2n

B. Hợp tử 2n phân chia 2 hướng thành 3n/2n, thể cực cầu hoà nhập vào hợp tử 2n

C. Hợp tử 2n phân chia 3 hướng 3n/2n, thể cực cầu hoà nhập vào 1 trong 2 phôi bào

D. Cả B và C

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng