Thể đa bội khảm 4n/2n được giải thích do cơ chế:

Thể đa bội khảm 4n/2n được giải thích do cơ chế:

A. Giao tử 2n x giao tử 2n

B. Hợp tử 2n phân chia 1 hướng thành 4n/2n

C. Hợp tử 4n phân chia 2 hướng thành 4n/2n

D. Hợp tử 2n phân chia 2 hướng thành 4n/2n

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng