Thời gian làm việc tối đa cho phép đối với tiếng ồn có mức ồn 100dB là:

Thời gian làm việc tối đa cho phép đối với tiếng ồn có mức ồn 100dB là:

A. 2 giờ/ngày

B. 4 giờ/ngày

C. 6 giờ/ngày

D. 8 giờ/ngày

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng