Thời hạn thí nghiệm định kỳ dây thắt lưng an toàn là bao nhiêu?

Thời hạn thí nghiệm định kỳ dây thắt lưng an toàn là bao nhiêu?

A. 3 tháng

B. 6 tháng

C. 9 tháng

D. 12 tháng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng