Thông gió cục bộ ( thông gió tại chổ ) được sử dụng trong trường hợp:

Thông gió cục bộ ( thông gió tại chổ ) được sử dụng trong trường hợp:

A. Phân xưởng rộng, số người làm việc ít, chổ làm việc tương đối cố định

B. Phân xưởng hẹp, số người làm việc ít, chổ làm việc tương đối cố định

C. Phân xưởng rộng, số người làm việc nhiều, chổ làm việc tương đối cố định

D. Phân xưởng hẹp, số người làm việc ít, chổ làm việc bất định

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng