Thành phần bắt buộc của hỗn dịch:

Thành phần bắt buộc của hỗn dịch:

A. Dược chất, chất dẫn 

B. Dược chất, chất dẫn, chất gây thấm 

C. Dược chất, chất gây thấm, chất bảo quản 

D. Dược chất, chất gây thấm, chất ổn định

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng