Thành phần cấu trúc của một Operon ở trên giới prokaryota gồm:

Thành phần cấu trúc của một Operon ở trên giới prokaryota gồm:

A. Gen điều chỉnh, vùng khởi đầu và gen cấu trúc

B. Vùng khởi đầu, vị tri vận hành và gen cấu trúc

C. Gen điều chỉnh, vị trí vận hành và gen cấu trúc

D. Vùng khởi đầu, gen cấu trúc và trình tự các nucleotit

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng