Thành phần cơ bản của enzim là:

Thành phần cơ bản của enzim là:

A. Prôtêin

B. Lipit

C. Axit nuclêic

D. Cacbonhyđrat.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng