Thành phần cơ bản của tế bào gồm:

Thành phần cơ bản của tế bào gồm:

A. Bào quan, màng sinh chất, dịch nhân.

B. Nhân hoặc vùng nhân, màng sinh chất, bào quan.

C. Tế bào chất, bào quan, màng sinh chất.

D. Màng sinh chất, chất tế bào và nhân.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng