Thành phần đơn phân của phân tử ADN:

Thành phần đơn phân của phân tử ADN:

A. Amin, đường pentôzơ, bazơ nitric

B. Gồm 3 thành phần: Đường pentôzơ (C5H10O4); H3PO4, Bazơ nitơ có tính kiềm yếu: A,T, G,X

C. Đường pentôzơ, axit phôtphoric, bazơ nitric

D. Nhóm cacbôxyl, axit phôtphoric, đường pentôzơ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng