Thành phần hỗn hợp khí trong thí nghiệm của Miller gồm:

Thành phần hỗn hợp khí trong thí nghiệm của Miller gồm:

A. CH4, NH3, H2, N2.

B. CH4, NH3, H2, O2. 

C. CH4, NH3, H2, hơi nước.

D. CH4, NH3, N2, O2.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng