Thành phần hoá học chính của màng sinh chất là gì?

Thành phần hoá học chính của màng sinh chất là gì?

A. Peptidoglican

B. Photphotlipid. 

C. Xenlulozo

D. Kitin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng