Thành phần hoá học của NST ở tế bào có nhân chuẩn là:

Thành phần hoá học của NST ở tế bào có nhân chuẩn là:

A. ADN và Protein

B. ARN

C. ADN vòng

D. ADN và protein loại histon và không histon

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng