Thành phần hóa học làm cho màng sinh chất, có tính linh động là:

Thành phần hóa học làm cho màng sinh chất, có tính linh động là:

A. Chollesterol

B. Protein

C. Photpholipit

D. Cacbonhydrat

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng