Thành phần hóa học làm cho màng sinh chất có tính bền cơ học là:

Thành phần hóa học làm cho màng sinh chất có tính bền cơ học là:

A. Chollesterol

B. Protein

C. Photpholipit

D. Cacbonhydrat

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng