Thành phần không thuộc cấu trúc Operon là:

Thành phần không thuộc cấu trúc Operon là:

A. gen cấu trúc

B. vùng khởi đầu

C. vị trí vận hành

D. gen điều chỉnh

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng