Thành phần nào có ở cả tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật?

Thành phần nào có ở cả tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật?

A. Lục lạp

B. Nhân 

C. Ty thể 

D. Vách tế bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng