Thành phần nào dưới đây có trong tế bào nhân sơ?

Thành phần nào dưới đây có trong tế bào nhân sơ?

A. Bộ máy Golgi 

B. Ty thể

C. Hạch nhân

D. Enzyme

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng