Thành phần nào dưới đây không có trong màng nguyên sinh?

Thành phần nào dưới đây không có trong màng nguyên sinh?

A. Đường deoxyribose 

B. Phospholipid

C. Cholesterol 

D. Protein

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng