Thành phần nào dưới đây không được xem là của tế bào chất?

Thành phần nào dưới đây không được xem là của tế bào chất?

A. Ribosome 

B. Nhân

C. Ty thể  

D. Vi ống

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng