Thành phần nào thuộc về nhóm cơ thể sống chƣa có cấu tạo tế bào?

Thành phần nào thuộc về nhóm cơ thể sống chƣa có cấu tạo tế bào?

A. Vỏ prôtêin và lõi axit nuclêic.

B. Dịch tế bào và vỏ prôtêin.

C. Ti thể và khí khổng

D. Cả A, B và C

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng